Nieuws en meer

27/04/2011 08.00 uur [updated] : Opslag vingerafdrukken stopt

Het Rijk Het Rijk stopt met de opslag van vingerafdrukken in databanken.

Dat schrijft Minister Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de aanleg van een centrale databank als de huidige decentrale opslag bij gemeenten wordt stopgezet.

www.rtl.nl - Opslag vingerafdruk voorlopig gestopt
www.nrc.nl - Kabinet stopt opslag vingerafdrukken biometrisch paspoort
www.trouw.nl - Ook VVD wil af van nieuw paspoort
www.tweakers.nl - 'Overheid stopt voorlopig met opslag vingerafdrukken'

De vingerafdrukken van tussen de 4 en 5 miljoen mensen zijn al opgeslagen in databanken.
Het is nog niet duidelijk wat er met deze vingerafdrukken zal gebeuren.

In het voorstel van minister Donner zullen de vingerafdrukken nog wel opgeslagen worden op de chip in het paspoort zelf.

Hoewel Het Nieuwe Rijk zich verzet tegen iedere vorm van verplichte afname van vingerafdrukken (van alle burgers), hebben we ons de laatste anderhalf jaar met name hard gemaakt voor het stopzetten van de opslag van vingerafdrukken in databanken.
De opslag van vingerafdrukken in het reisdocument is bepaald in een Europese verordening en overstijgt daarmee de Nederlandse politiek. Dat is dus iets wat in Europa aan de kaak gesteld moet worden en inmiddels ook gebeurd is.

Onlangs is echter informatie boven tafel gekomen die alsnog vraagt om het ingrijpen van de Tweede Kamer.

20% van de opgeslagen vingerafdrukken zijn namelijk onbruikbaar en niet te verifiëren, dus ook de vingerafdrukken op de chip in het paspoort niet. Het werd bekend dat eind 2009 in Roermond een proef heeft plaatsgevonden, waaruit deze cijfers naar voren kwamen.

www.vngmagazine.nl - Proef Roermond: vingerscans onbetrouwbaar

De vingerafdrukken worden nooit gecontroleerd bij uitgifte van een nieuw paspoort, dus niemand weet of ze correct zijn opgeslagen.

Dan rijst meteen vraag: als dat zo is, waarom doen we het dan?
Immers de (oorspronkelijke) functie van de vingerafdrukken is de verificatie(!) van de echtheid van het reisdocument. Daarnaast loopt dus straks 1 op 5 mensen met een paspoort met incorrecte biometrische gegevens rond en is de kans groot dat je zelf mag gaan bewijzen dat het niet aan jou gelegen heeft.

Inmiddels is meer dan duidelijk geworden dat de techniek niet toereikend is en de overheid incapabel om op de juiste manier met deze gevoelige gegevens om te gaan. De opslag van de vingerafdrukken in databanken wordt stopgezet.
Dat nu ook gebleken is dat de overheid er niet eens in slaagt de vingerafdrukken te gebruiken voor het doel waarvoor zij deze van je vraagt én dit zelf niet controleert, is genoeg reden om ook de opslag van vingerafdrukken in het paspoort zelf stop te zetten.


Vanmiddag vindt in de Tweede Kamer overleg plaats over het biometrisch paspoort en de opslag van vingerafdrukken. Dit overleg is vanaf 16.00 uur live te volgen via de webcam in de Troelstrazaal.

www.tweedekamer.nl - live debatten commissiezalen


Persbericht 31/03/2011 : Alliantie roept op tot onderzoek naar gebruik van biometrie

Hands off Biometrics Londen 31/03/2011 - Een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties en personen roept de Raad van Europa in een petitie op om een diepgaand onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze 'RFID'-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Lithouwen, gaan nog verder en slaan deze zelfs op in databanken.

De alliantie van meer dan 80 ondertekenaars heeft Secretaris-Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa verzocht om de betrokken landen zo spoedig mogelijk om uitleg te vragen of hun wetgeving over dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten.

In de petitie naar Straatsburg stelt de alliantie: "Het is van vitaal belang om een overzicht te krijgen van de 'lappendeken' van verschillende nationale wetten, die dit gevoelige en belangrijke onderwerp reguleren. Er dient een diepgaand onderzoek te worden ingesteld of de mensenrechtengaranties en criteria met betrekking tot de noodzaak (evenredigheid, subsidiariteit en veiligheidsgaranties) die het EVRM 1] eist, ook inderdaad worden gerespecteerd."

Onder de rechten die in het geding zijn, vallen het recht op humane behandeling (art. 3 EVRM), veiligheid (art. 5), een eerlijk proces (art. 6, onschuldpresumptie en verbod op zelf-incriminatie), lichamelijke integriteit en familie- en privéleven (art. 8, privacy), effectieve nationale rechtsmiddelen (art. 13), het verbod op discriminatie (art. 14) en het recht om je land te verlaten (art. 2 Protocol 4).

"Artikel 52 wijst duidelijk de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa aan als beschermer van de fundamentele rechten die in gevaar komen door deze handelwijze. Wij benadrukken dat nationale biometrie-regelgeving (vaak in combinatie met andere wetten) niet mag leiden tot "het om zeep helpen van de democratie onder het mom van het verdedigen ervan", waarschuwt de alliantie. 2]

"In een democratische samenleving vormt de afname en opslag van biometrische gegevens van een hele bevolking een onevenredige en ook om andere redenen onnodige inbreuk. Niet alleen op de privacy maar ook op andere rechten, zoals de onschuldpresumptie, die worden beschermd door het Europees Verdrag. Daarom heeft het Verenigd Koninkrijk onlangs de afname van vingerafdrukken van burgers stopgezet. Toch leggen nog veel landen graag vingerafdrukken van een bevolking(sgroep) vast, terwijl die niet wordt verdacht van strafbare feiten. Bovendien vergroot deze handelwijze juist de kans op identiteitsfraude", benadrukt Simon Davies van Privacy International. Deze organisatie coördineerde het online petitie-inititatief.

Tot de ondertekenaars behoren onder meer beschermers van digitale-, burger- en mensenrechten, media, juridische en medische organisaties, wetenschappers, politici en slachtoffers zonder paspoort vanwege bezwaren tegen de afgifte en opslag van hun biometrische gegevens.

In Nederland wordt de petitie onder meer ondersteund door het Nederlandse Platform Bescherming Burgerrechten (en zijn leden Bits of Freedom, DeVrijePsych, het Humanistisch Verbond, KDVP, Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, Ouders Online, Privacy First en Vereniging Vrijbit), ICT Recht, Het Nieuwe Rijk, PrivacyBarometer, Privacy Nieuws en Vrijschrift. Vanuit de politiek tekenden GroenLinks-senator Tineke Strik, Jonge Democraten, Piratenpartij, SP-fractie Zaanstad en D66-fractie Oldenzaal.

1] Zie C5, Rapport Doc 12522, Raad van Europa, Comité 'Legal Affairs and Human Rights', 16 februari 2011: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12522.pdf

2] Bijvoorbeeld biometrische gegevens van een afstand aflezen met een biometrische sensor http://www.technologyreview.com/biomedicine/27052/?p1=A3 en gezichtsherkenning via foto en video in combinatie met cameratoezicht. http://vimeo.com/19148329Deze petitie is ondertekend door ruim 80 organisaties en personen uit 27 landen, waaronder Het Nieuwe Rijk.


18/02/2011 : Internationale alliantie start petitie landenonderzoek naar opslag biometrie

Hands off Biometrics Via een petitie roept een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties de Raad van Europa op om een onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze RFID-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Lithouwen, gaan nog verder en slaan deze data zelfs op in databanken.

De pas gevormde Alliantie 'Hands off biometrics' gaat Secretaris-Generaal Jagland van de Raad van Europa dringend verzoeken om een onderzoek hiernaar te starten. Daarin dienen de betrokken landen uit te leggen of hun wetgeving rond dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag en de uitspraken van het Europees Gerechtshof. In zo'n artikel 52-procedure moeten deze lidstaten zich verantwoorden over onderwerpen als proportionaliteit, subsidiariteit (mogelijke alternatieven), effectiviteit, doelbinding, getroffen veiligheidsmaatregelen en de wettelijke basis voor de afname en opslag van biometrische gegevens.

In een democratische samenleving vormt de afname en opslag van biometrie van een hele bevolking volgens de Alliantie een onevenredige en ook om andere redenen onnodige inbreuk. Niet alleen is het een inbreuk op de privacy, maar ook op andere rechten die worden beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is één van de redenen waarom het Verenigd Koninkrijk onlangs de opname van vingerafdrukken van burgers heeft stopgezet. Toch leggen nog veel landen graag vingerafdrukken van een bevolking(sgroep) vast, terwijl die niet wordt verdacht van strafbare feiten. Intrinsiek gevaarlijke praktijken, aldus de alliantie, die bovendien de kans op identiteitsfraude vergroten.

Zij verzoekt supporters de petitie, na het onderschrijven ervan, door te sturen naar andere organisaties die burgerrechten hoog in het vaandel hebben. Alle petities worden gebundeld en vervolgens aangeboden aan de Raad van Europa in Straatsburg. De internationale alliantie bestaat uit (burgerrechten-)organisaties, zoals de Belgische Liga voor Mensenrechten, Techknowledge (Estland), leden van het Nederlandse Platform Bescherming Burgerrechten (o.a. DeVrijePsych, KDVP, Meldpunt Misbruik ID-plicht, Ouders Online, PrivacyFirst en Vrijbit) en Het Nieuwe Rijk, het Poolse Panoptykon, ARCH, NO2ID en Privacy International (Verenigd Koninkrijk), de Electronic Frontier Foundation Europe en de Australian Privacy Foundation.


De petitie van de allliantie is per mail te sturen aan Privacy International via:
https://www.privacyinternational.org/article/petition-council-europe-government-use-citizens-biometrics


Alliance 'Hands off biometrics' / 'Halte au stockage biométrique' 18/02/2011


07/02/2011 : De nieuwe Nieuwsbrief van Het Nieuwe Rijk

Nieuwsbrief #03 De Nieuwe Rijk Nieuwsbrief #03 met nieuws over het einde van de Britse biometrische ID card, de rechtszaken tegen de opslag van vingerafdrukken, het Europese onderzoek naar de Nederlandse Paspoortwet en meer.

[Een update naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in de politiek.]

Lees verder
Stuur de link ook door naar mensen in uw omgeving!


03/02/2011 : Is de centrale database echt van de baan?

Nieuwsbrief #03 Het Nieuwe Rijk rammelt: vandaag is dan eindelijk een kamermeerderheid tegen de opslag van vingerafdrukken bereikt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Het kabinet wil biometrische gegevens van alle Nederlanders verzamelen in een database, maar de VVD, de PvdA en de ChristenUnie hebben hun standpunt van 'voor' veranderd in 'tegen'.
de Volkskrant 03/02/2011

Het Nieuwe Rijk is uiteraard opgetogen met dit voortschrijdend inzicht. Toch is opvallend dat in deze discussie en alle berichtgeving in de media de opslag van vingerafdrukken één op één wordt gekoppeld aan de nog aan te leggen centrale database. Immers uw vingerafdrukken worden vanaf 21 september 2009 al opgeslagen als u een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvraagt.

Centraal, decentraal, 4 of 2 vingerafdrukken, op de chip van het paspoort of ook in een database? En moet het nou van Europa of niet?

De discussie is vanaf het begin af aan troebel geweest. Het kabinet goochelde met de terminologie en verschool zich onterecht achter Europa. Ten tijde van de invoering van de Gewijzigde Paspoortwet in september 2009 werd een officiële overheidsfolder huis- aan huis verspreid om alle burgers hierover te informeren. Hierin werd de suggestie gewekt dat deze wetswijziging volledig voortvloeide uit de Europese verordening van 2004, wat simpelweg niet waar is. Ook werd er met geen woord gesproken over de plannen om de vingerafdrukken voor opsporing te gaan gebruiken.
Niet alleen de burgers, maar ook de Tweede Kamer en de media bleken onvoldoende geïnformeerd en ingevoerd.

Nu dat de Tweede Kamer steeds bewuster wordt en meer van zich laat horen is het belangrijk dat de discussie alsnog vólledig gevoerd wordt. Ook decentrale opslag bij de gemeenten is een initiatief van Nederland zelf en niet verplicht volgens de Europese verordering. Twee vingerafdrukken op het reisdocument zelf zijn voldoende.

Decentrale overheidsdatabases zijn ook overheidsdatabases. Decentrale databases kunnen in de toekomst met de figuurlijke druk op de knop alsnog tot een centrale opsporingsdatabase verworden als de politiek daar om vraagt.

Een kamermeerderheid is nu tegen de totstandkoming van een centrale database. Decentrale opslag in databases vindt echter al plaats. Ook hier kan nu nog een streep door worden getrokken.

Dat de politiek onvoorspelbaar is, is niets nieuws. Dat de politiek wispelturig en tendentieus kan zijn is nu ook weer bewezen. Dus creëer geen middelen die in de toekomst, afhankelijk van de tendens in de politiek, op eenvoudige wijze kunnen leiden tot datgene waar je nu tegen bent.


Lees ook de nieuwsberichten van vandaag op nrc.nl en NU.nl


Dit artikel is gepubliceerd op www.sargasso.nl


31/01/2011 : De nieuwe Nieuwsbrief van Het Nieuwe Rijk is uit!

Nieuwsbrief #03 De Nieuwe Rijk Nieuwsbrief #03 met nieuws over het einde van de Britse biometrische ID card, de rechtszaken tegen de paspoortwet, de Big Brother Awards en meer. Stuur de link ook door naar mensen in uw omgeving!

Lees verder


02/10/2010 : De nieuwe coalitie en onze privacy

Coalitie De coalitie van VVD, CDA en PVV is bijna een feit. Wat zeggen het regeer- en gedoogakkoord over onze burgerrechten en vrijheden? De website www.privacybarometer.nl heeft de akkoorden gelezen en alles op een rijtje gezet.


25/09/2010 : Nieuwsbrief september 2010

Nieuwsbrief HNR 09 2010 De Nieuwe Rijk Nieuwsbrief #02 met nieuws over de rechtszaken tegen de paspoortwet, de actie van Bits of Freedom tegen overheidscensuur op internet en meer. Stuur de link ook door naar mensen in uw omgeving!

Lees verder


05/04/2010 : 2e Paasdag

De bewustwording rondom onze privacy blijft groeien en mensen gaan steeds meer vragen stellen. Het beleid dat onze overheid voert is dan ook niet vanzelfsprekend.
Lees ook de artikelen in De Pers en Metro van de afgelopen week.

De politiek wordt af en toe wakker en de SP en de VVD stelden kritische kamervragen over de opslag van vingerafdrukken. Er volgen steeds meer mensen die weigeren hun vingerafdrukken af te geven of zelfs een procedure starten.

De Nederlandse regering kan en wil niet garanderen dat het verzamelen van uw privé-gegevens u later niet in de problemen zal brengen. Maar zelfs op dit moment al blijkt dat er lang niet altijd zorgvuldig wordt omgesprongen met uw vingerafdrukken en ook nu geeft uw gemeente geen enkele garantie.
Veel mensen benaderen ons dan ook omdat ze een nieuw paspoort nodig hebben, maar grote moeite hebben met het afgeven van hun vingerafdrukken.

Afgelopen week heeft Stichting Privacy First een modelbrief opgesteld die u kunt meenemen als u een nieuw paspoort aan moet vragen bij uw gemeente. U vraagt uw gemeente deze brief te ondertekenen om te garanderen dat zij zorgvuldig met uw vingerafdrukken om zal gaan.


>> Download hier de modelbrief van Privacy First om uw gemeente een veilige opslag van uw vingerafdrukken te laten garanderen.

21/01/2010 : Het Nieuwe Rijk viert haar 1/2 jarig bestaan

Sinds 21 september vorig jaar slaat de overheid de vingerafdrukken van alle Nederlanders op in een database: Het Nieuwe Rijk werd geboren.

Onze overheid verzamelt niet alleen uw vingerafdrukken; ook uw telefoongesprekken, doktersbezoeken en reisgegevens zullen voor lange tijd bewaard en gecontroleerd worden. De vraag is wat de overheid met uw privé-gegevens moet. En wie zullen in de toekomst toegang hebben tot uw gegevens? Onze regering kan hier geen garanties voor geven. Het verzamelen van privé-gegevens leidt niet tot een veiliger Nederland.

We willen iedereen bedanken die ons steunt, die de petitie al heeft ondertekend of actief over de ontwikkelingen blijft berichten. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen geïnformeerd blijven worden.
Doet u mee?!

Het Nieuwe Rijk viert haar 1/2 jarig bestaan!


Volg ons ook op Twitter en Facebook.
Persbericht 08/02/2010 :
Reclame Code Commissie poogt vingerafdrukactie te censureren

Met een vergezochte beslissing wil de Reclame Code Commissie (RCC) acties als die van Het Nieuwe Rijk tegen de vingerafdrukkendatabank censureren.
Recentelijk heeft de RCC de uitspraak van 12 januari j.l. aan Het Nieuwe Rijk bekend gemaakt. Hierin heeft dit zelfregulerend orgaan bepaald dat de folders van Het Nieuwe Rijk, waarin wordt gesteld dat het mogelijk is om het Burger Service Nummer (BSN) op je arm te laten tatoëren, onder de reikwijdte van de Nederlandse Reclame Code (NRC) zouden vallen. De RCC gaat daarmee voorbij aan het feit dat de actie een politiek doel had en daarom niet als reclame moet worden aangemerkt.
Deze vergezochte redenering van de RCC probeert een politieke actie via het reclamerecht de kop in te drukken. Dit is des te opmerkelijker, nu het Openbaar Ministerie één dag eerder had besloten Het Nieuwe Rijk niet te vervolgen.

Het Nieuwe Rijk heeft de tatoeagefolders verspreid om aandacht te vragen voor de aanleg van een databank met de vingerafdrukken van alle Nederlanders. De actie kreeg uitgebreid bijval in de media en via talloze e-mails, ook vanuit kringen van het voormalige verzet en de Joodse gemeenschap. De actie wordt ondersteund door bekende Nederlanders en burgerrechtenorganisaties. De petitie van Het Nieuwe Rijk om de wet terug te draaien is inmiddels door duizenden bezorgde Nederlanders ondertekend.

Het Nieuwe Rijk verbaast zich dat de RCC oordeelt over deze actie, die een duidelijk politieke strekking heeft en het debat over het onderwerp wil aanwakkeren. Het verbieden van dergelijke acties is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De RCC gaat ook verder dan de beslissing het Openbaar Ministerie, dat op 11 januari bepaalde dat Het Nieuwe Rijk niet zal worden vervolgd omdat er geen sprake is van een strafbaar feit.

Als de bevoegdheid van de RCC en haar beslissingen leidend worden voor het beoordelen van politieke acties, zal deze uitspraak een verlammend effect hebben op het maatschappelijke debat. Het Nieuwe Rijk wil dit effect tegengaan, door de beslissingen van de RCC en het OM vanaf vandaag op haar website (www.hetnieuwerijk.nl) te publiceren.


Lees en download hier de uitspraak van de Reclame Code Commissie (pagina 01) (pagina 02) (pagina 03)


Op 11 januari j.l. deed het OM uitspraak over de folder.
Lees hieronder de vervolgingsbeslissing:

VERVOLGINGSBESLISSING OM 11/01/2010

"Het OM heeft naar aanleiding van de aangifte onderzocht of er door het maken en verspreiden van deze folder sprake was van een strafbaar feit.
Het OM is van mening dat de folder smakeloos is, maar dat er geen sprake is van een strafbaar feit.
Veel mensen zullen een associatie hebben met de jodenvervolging in de WOII en het is begrijpelijk dat zeker Joodse mensen zich gekwetst zullen voelen als zij met de folder worden geconfronteerd. Maar daarmee is nog geen sprake van strafbare discriminatie.

Voor de vraag naar de strafbaarheid is doorslaggevend dat er in de folder niets (beledigends) wordt gezegd over Joden in het algemeen en er worden ook geen conclusies getrokken ten aanzien van Joden. Er wordt voorts niet in het openbaar aangezet tot haat of geweld of het discrimineren van mensen wegens hun ras en/of godsdienst. Om die redenen is er geen sprake van strafbare discriminatie.

Daarnaast is er volgens het OM ook geen sprake van een strafbare valsheid of vervalsing (door de folder te laten lijken op de overheidshuisstijl). De folder was namelijk niet gemaakt met het oogmerk om deze als echt/onvervalst te laten doorgaan. Dit is o.a. ook te zien aan het onjuist weergeven van het overheidslogo. De folder is opgesteld en verspreid met het oogmerk om een protest te laten horen. Dat hebben de personen achter de folder ook kenbaar gemaakt via internet (www.hetnieuwerijk.nl).

Op basis hiervan zal/zullen de opsteller(s) of verspreiders van de folder niet strafrechtelijk worden vervolgd."

Marianne Goet, persvoorlichter/communicatieadviseur
Openbaar Ministerie Den Haag
070-381 3801
www.om.nl

Artikel 20/01/2010 : Wordt vervolgd

We worden niet vervolgd. Vorig jaar november deed staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken aangifte tegen Het Nieuwe Rijk, nadat we een folder hadden verspreid die de lezer opriep om zijn burgerservicenummer op de onderarm te tatoeëren. Onlangs maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het geen aanleiding voor een rechtszaak ziet. Wel deelde het OM het waardeoordeel dat de staatssecretaris in interviews voortdurend herhaalde: de folder was 'smakeloos'. Het parket blijkt zich niet alleen als onderdeel van de rechterlijke macht te beschouwen, maar voelt zich ook geroepen om over smaak te oordelen. Het is alleen nog wachten op de smaakpolitie.

De folder was een protest tegen de opslag van de vingerafdrukken van alle Nederlandse burgers. Sinds 21 september 2009 moeten Nederlanders bij het aanvragen van een nieuw paspoort hun vingertoppen laten scannen. Deze scans worden opgeslagen en zullen gebruikt worden voor opsporing en controle.

Veel Nederlanders blijken de smaak van het OM niet te delen. In reacties op krantenwebsites en in de talloze e-mails aan ons adres kreeg onze actie bijval - ook vanuit kringen van het voormalige verzet en de Joodse gemeenschap. We zijn niet de enigen die bij het idee dat onze vingerafdrukken in een database worden opgeslagen een ongemakkelijke associatie met de Holocaust ervaren. Die associatie houdt niet in dat we het huidige kabinet over één kam scheren met het Hitler-regime. Er zijn wel degelijk zinvolle parallellen te trekken.

De Duitse bezetter leunde zwaar op bevolkingsregistratie. Ze wist van praktisch alle Nederlandse Joden precies waar ze woonden. Die kennis was voornamelijk gebaseerd op informatie die de slachtoffers zelf hadden verstrekt. Dat deden zij op een moment dat de systematische vernietiging van hun volk ieders voorstellingsvermogen nog te buiten ging. Het is een belangrijke les: op het moment dat je een database samenstelt, weet je nooit hoe die gebruikt zal worden. Je moet dus uiterste terughoudendheid betrachten.

Met de moderne technologie is een back-up snel gemaakt. Het wordt bijna onmogelijk om databases te vernietigen. Wie zijn vingerafdrukken inlevert, weet dus dat ze de rest van zijn leven bewaard zullen blijven en op manieren gebruikt kunnen worden die nu nog onbekend zijn. Niemand kan voorspellen wie er over twintig jaar in Nederland aan de macht is. Bijleveld geeft zelf aan dat een volgend kabinet al kan besluiten om beoogde beperkingen in de toegang tot de vingerafdrukkendatabase op te heffen.

Afgezien van de vraag welke machthebbers in de toekomst zullen beschikken over de eindeloze hoeveelheid privégegevens die de overheid van ons verzamelt, is er ook een onmiddellijk risico: de gegevens kunnen ieder moment gestolen worden, met bijvoorbeeld identiteitsfraude tot gevolg. Op dit moment staat Albert Gonzales, een Amerikaanse hacker, terecht voor de diefstal van de gegevens van meer dan 170 miljoen betaalpassen tussen 2005 en 2007. Kan de Nederlandse overheid haar databases beter beveiligen dan de grootste creditcardmaatschappijen ter wereld?

Met de opslag van vingerafdrukken neemt de regering grote risico's. De rechtvaardiging is simpel: veiligheid gaat boven privacy. Maar wat levert het daadwerkelijk op? Vingerafdrukken zijn makkelijk na te maken en dus fraudegevoelig. De meeste criminelen kijken bovendien ook gewoon naar misdaadseries op tv en dragen handschoenen. Ze laten helaas ook geen sigarettenpeuken meer in de asbak achter. Daarnaast is het een grote misvatting dat veiligheid ten koste zou moeten gaan van privacy, zij gaan juist samen: veilig Nederland blijft behouden door de privacy van de burger te waarborgen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is niet voor niets één van de pijlers van onze democratische rechtsorde. Het kabinet zou meer openheid moeten geven over de verwachte opbrengst versus de risico's, zodat burgers hun eigen afweging kunnen maken.

De beslissing van het OM om ons niet te vervolgen is pijnlijk voor staatssecretaris Bijleveld. Een bewindsvrouw die zonder juridische grond met strafvervolging dreigt om haar tegenstanders af te schrikken verraadt dat ze de democratie niet hoog heeft zitten. Bijleveld reageerde op kritiek door haar critici te criminaliseren, in plaats van een inhoudelijk weerwoord te geven. Haar aangifte heeft alles weg van een poging om af te leiden van waar het werkelijk om gaat: de wijze waarop de overheid omgaat met haar burgers en hun privacy.

Die afleidingsmanoeuvre sluit aan bij de geruisloze wijze waarop de opslag van vingerafdrukken is doorgevoerd. Zelfs in de officiële overheidsfolder die het nieuwe paspoort aankondigde werd het gebruik van de vingerafdrukken voor opsporing in het geheel niet vermeld. Die folder vroeg om een antwoord.

Tot voor kort kenden we de afname van vingerafdrukken alleen uit politiefilms. Nu krijgen alle Nederlanders er persoonlijk mee te maken. Het laat zien dat iedere burger in de ogen van de overheid een potentiële misdadiger is. Als wederzijds vertrouwen de basis is van een goede relatie, dan is de relatie tussen burger en staat in Nederland ernstig verstoord.

Privacy begint in de samenleving steeds meer te leven. Wie ziet wat er op dit moment op landelijk en Europees niveau aan projecten loopt, weet dat het niet bij de opslag van vingerafdrukken zal blijven. In het politieke debat wordt hier te weinig over gesproken. Het wordt tijd dat politieke partijen een duidelijk standpunt innemen in het fundamentele debat over hoeveel vrijheid en privacy we nog op willen geven in het streven om ieder mogelijk veiligheidsrisico uit te sluiten. Wordt vervolgd.

Persbericht 11/01/2010 :
OM verwerpt aanklacht tegen Het Nieuwe Rijk: aangifte Bijleveld ongegrond

Het Openbaar Ministerie laat weten Het Nieuwe Rijk niet te vervolgen voor het verspreiden van de tatoeagefolder eind november vorig jaar. In de folder, die leek op een folder afkomstig van de overheid, werden mensen opgeroepen hun burgerservicenummer te laten tatoeëren om zich hiermee nog makkelijker te identificeren. De folder was een actie tegen de opslag van vingerafdrukken en de alsmaar toenemende overheidscontrole, met als doel de aanzet te geven tot een publieke discussie over dit onderwerp. Staatssecretaris Bijleveld deed aangifte tegen de verspreiders van de folder, maar het OM ziet geen enkele grond om tot vervolging over te gaan.

Het OM laat weten de folder smakeloos te vinden, maar dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Er is geen sprake van discriminatie en ook geen sprake van valsheid of vervalsing (omdat de folder op een overheidsfolder zou lijken). 'De folder is opgesteld en verspreid met het oogmerk om een protest te laten horen. Dat hebben de personen achter de folder ook kenbaar gemaakt via internet', aldus het OM.

Het Nieuwe Rijk ziet het als een goed teken dat in onze democratie een tegengeluid betreffende het beleid van de overheid nog niet meteen tot vervolging leidt. Daarentegen heeft staatssecretaris Bijleveld laten zien dat zij de democratie niet zo hoog heeft zitten. Met de aangifte heeft zij geprobeerd een kritisch geluid tegen het overheidsbeleid de kop in te drukken en de makers van de folder te criminaliseren, naar de mening van Het Nieuwe Rijk zéér smakeloos.

Door zonder juridische gronden aangifte te doen heeft zij de bevolking bewust misleid en de publieke opinie willen beïnvloeden om zodoende te proberen de discussie af te wenden van waar het werkelijk om gaat, namelijk de wijze waarop de overheid omgaat met haar burgers en hun privacy.

Persbericht 26/11/2009 14.30 uur

Na het verspreiden van de tatoeagefolder is er volop discussie ontstaan over de herkomst, de aard en het doel van deze actie. Om deze discussie de vrije loop te laten hebben wij als initiatiefnemers er voor gekozen om de afgelopen twee dagen nog niet publiekelijk naar buiten te treden.

Nu deze discussie overal gevoerd wordt is het tijd om onze beweegredenen toe te lichten en het gesprek aan te gaan.

Staatssecretaris Bijleveld heeft alleen een algemene indruk van de folder gegeven, maar niet inhoudelijk gereageerd op de onderliggende controversiële kwestie: de centrale database waarin vingerafdrukken worden opgeslagen.

Zij geeft echter aan dat deze kwestie ten alle tijden bespreekbaar is.

Wij nodigen haar van harte uit dit gesprek, publiekelijk, op televisie met ons aan te gaan.

Persbericht 24/11/2009 18.00 uur

We hebben begrepen dat staatssecretaris Bijleveld aangifte doet. Naar de mening van Het Nieuwe Rijk is dit volstrekt kansloos, omdat het hier duidelijk een persiflage betreft. Deze reactie laat bovendien zien dat het niet goed gesteld is met de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Het feit dat deze folder bestempeld wordt als een uitgave die van de overheid afkomstig kan zijn, bewijst dat het misschien niet zo ver van de werkelijkheid ligt.

We zijn ons er van bewust dat deze actie aan gevoeligheden raakt, maar dit was nodig om een grote publieke discussie te starten. We creëren nu in Nederland dezelfde voorwaarden en middelen waardoor het eerder al eens helemaal mis heeft kunnen gaan. Gezien de geschiedenis hopen wij juist op sympathie van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dat ook zij zich uitspreken tegen de opslag van vingerafdrukken en andere gevoelige persoonlijke informatie. Het aanleggen van dergelijke databases is een vrijwel onomkeerbaar proces en het is onmogelijk om te zeggen wie hier in de toekomst toegang tot zal hebben.

De centrale database is er nog niet, druist in tegen onze grondrechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien maakt het Nederland niet perse veiliger. Wij vragen de Nederlandse bevolking daarom om via de online petitie onze regering op te roepen deze wet terug te draaien.

Persbericht 24/11/2009 15.30 uur :
Tatoeagefolder is actie tegen vingerafdrukkendatabase

Het Nieuwe Rijk, een initiatief van een collectief van bezorgde burgers, verspreidde gisteren een satirische folder om aanzet te geven tot een publiek debat over de aanleg van de centrale database met vingerafdrukken van alle Nederlanders.

De folder vermeldt dat u, vooruitlopend op potentiele nieuwe wetgeving, gratis een tatoeage van uw burgerservicenummer kunt laten zetten om u hiermee nog eenvoudiger te laten identificeren.

De actie beoogt de burger te confronteren met de risico's van de opslag van vingerafdrukken in een centrale database. Het collectief wil een brede discussie aanwakkeren over het nut en de juridische legitimiteit van de database en de toenemende verzameldrift van de Nederlandse overheid in het algemeen. Dat de overheid in een persbericht heeft gewaarschuwd voor de folder onderstreept alleen maar dat deze discussie hard nodig is.

De wet is weliswaar al aangenomen, maar de centrale database moet nog worden aangelegd. Het doel van het collectief is dat zoveel mogelijk mensen zich uitspreken tegen deze database door middel van een online petitie, welke vandaag is gestart op www.hetnieuwerijk.nl. Deze is al ondertekend door diverse sympathisanten, waaronder Bob Fosko, Maarten van Roozendaal en Henk Schiffmacher. Middels de petitie wordt de Nederlandse regering opgeroepen om het besluit tot het aanleggen van de database terug te draaien.